โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
หมู่ที่ 10 บ้านปากช่อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 094-5593888
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรเดช ศรีเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูมานิตสมณคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญฮงค์ กัตตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางลมัย อโนดาษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางเอมอร กัตตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางไพเราะ เมตตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร มะนาวนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.เอมอร เนื่องพนอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายจเร แดงโสภา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี